Pristup IOM-a problematici trgovine ljudima bazira se na njegovom mandatu u oblasti migracija s obzirom na to da organizacija posebno brine o onim migrantima koji jesu, ili su bili prevareni ili primorani na situaciju ekonomske eksploatacije, koja se desila kroz prinudni rad, prinudno služničenje, prinudu, dužničko ropstvo, ili druga kršenja osnovnih ljudskih prava migranata. Još jedna od stvari koja posebno brine a u vezi je sa trgovinom ljudima, jeste problem upravljanja migracijama za zemlje porekla, tranzita i destinacije. U smislu rešavanja izazova koje nameće trgovina ljudika i decom, IOM podržava programe za pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima, posebno žene i decu. U širokoj lepezi realizovanih projekata u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, misija IOM-a u Beogradu, u partnerstvu s nacionalnim i međunarodnim partnerima, i u bliskoj saradnji sa sedištem IOM-a u Ženevi, sprovela je brojne značajne inicijative.