Evaluacija zdravstvenog stanja migranata u okviru procesa migracije predstavljajednu od osnovnih akivnosti Međunarodne organizacije za migracije. Obuhvata evaluaciju kako fizičkog tako i mentalnog zdravlja u okviru procesa privremenog ili trajnog iseljenja, međunarodnog zaposlenja ili kroz asistenciju u određenim programima migracija. Niz različitih aspekata evaluacije zdravstvenog stanja migranata reflektuje međudržavne razlike u domenu javno-zdravstvenih protokola i prakse a zajednička im je briga za migranta tokom procesa migracije kako ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja kako migranta, tako i domaće populacije. Jedan od ciljeva zdravstvene evaluacije je i utvrđivanje stanja od javno-zdravstvenog interesa radi kontrolisanog uticaja koji sama bolest može imati kako na zdravlje populacije tako i na posledice koje podnose nadležne socijalne službe. Evaluacijom zdravstvenog stanja migranata utvrđuju se specifične zdravstene potrebe migranata sa ciljem olakšavanja procesa integracije u zemlji destinacije.

Evaluacija zdravstvenog stanja je vrlo značajna aspekt migracionog procesa. Podizanje svesti o važnosti sopstvenog zdravlja kao i razumevanje potrebe za organizovanjem preventivnih i kurativnih pregleda značajna je dobit za svakog pojedinca. Sa druge strane, zdravstveni pregledi migranata, upotpunjeni adekvatnim pregledima neposredno pre putovanja i po dolasku na destinaciju, doprinose jačanju svih struktura u zemlji destinacije koje treba da odgovore na zdravstvene potrebe migranata. Zdravstvenom edukacijom i podizanjem zdravstvene svesti takođe se promoviše pozitivno mišljenje o sopstvenom zdravlju.

Pružaoci zdravstvenih usluga u zemlji destinacije imaju mogućnost da obezbede kontrolne preglede ili druge specijalizovane preglede migrantima koji tek ulaze na teritoriju zemlje domaćina. Zahvaljujući uvremenjenoj informisanosti i dobijenom pristanku migranta, ove službe imaju mogućnost da se unapred pripreme i obezbede sve uslove da zdravstveno stanje svakog pojedinačnog migranta odmah bude procesuirano kroz zdravstveni sistem obezbeđujući sve potrebne usluge.

Kroz medicinsko odeljenje Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu ostvaruju se različite komplementarne, zdravstveno integrisane usluge kao što su lečenje pacijenata kada postoje indikacije, rad kroz savetovalište za određene kategorije bolesti, zdravstvena edukacija, imunizacija kao i obezbeđenje medicinske pratnje. Medicinska pratnja se organizuje za obolele migrante ukoliko se pažljivom analizom utrvdi da zdravstveno stanje predstavlja rizik tokom putovanja a potrebno je da osoba bude pod stalnim medicinskim nadzorom.

Zavisno od tipa migracionog procesa i specifičnosti protokola zemlje destinacije, evaluacija zdravstvenog stanja migranata može da uključi neke ili sve od navedenih komponenti:

 • detaljna anamneza i analiza podataka o prethodnim vakinacijama,
 • klinička i laboratorijska pretraga,
 • serološki testovi,
 • radiološki pregled,
 • hemijska analiza krvi i urina,
 • specijalistički pregledi I konsultacije,
 • pouzdana obrada specifečnih analiza kao što je DNK testiranje,
 • zdravstvena edukacija i savetovalište za HIV,
 • detaljna obrada dokumentacije i nalaza,
 • kompletiranje specifičnih zdravstvenih formulara i dokumenata,
 • siguran transfer dokumenata i informacija do propisanog imigracionog centra ili javnozdravstvene ustanove,
 • utvrđivanje zdravstene sposobnosti za putovanje u slučaju pozitivne istorije bolesti,
 • javno-zdravstveni nadzor,
 • menadžment kampa, tranzitnog centra ili drugog privremenog naselja,
 • obezbeđivanje medicinske pratnje,
 • prikupljane i analiza podataka.

Detekcija plućne tuberkuloze jedan je od najvažnijih fokusa lekarskog pregleda. Obzirom na karakteristike i način transmisije bolesti koji su u velikoj meri pod uticajem socijalnih faktora kao i faktora okruženja, tuberkuloza predstavlja jednu od najznačajnijih infektivnih bolesti u kontekstu migracije. Putem ostvarenih sporazuma sa zdravstvenim institucijama, omogućava se lečenje po međunarodnim protokolima.

Informatika u službi zdravstvene evaluacije migranata

obezbeđuje Međunarodnoj organizaciji za migracije značajnu prednost u domenu pružanja usluga migrantima na globalnom nivou. Pravovremenim prepoznavanjem potrebe za sistemom koji će omogućiti integrisanje svih aktivnosti na nivou pojedinačnih misija, razvijen je informatički sistem MiMOSA (Migrant Management Operational System Application). Na ovaj način obezbeđena je standardizacija podataka na nivou misija, centralizovano prikupljanje informacija i kontrola kvaliteta usluga. Time su stvoreni uslovi za detaljnu analizu i razumevanje veze morbiditeta određenih bolesti i procesa migracije. Sa druge strane, integrisani sistem pruža svim učesnicima u procesu mogućnost uspostavljanja adekvatnih i ciljanih aktivosti skrininga vezanih za različite epidemiološke kontekste, čime se omogućava državama destinacije da obezbede racionalne skrining protokole kao i sistem usluga koji će omogučiti lakšu integraciju migranata.

Cilj Međunarodne organizacije za migracije je da se u postupku evaluacije zdravstvenog stanja migranata integriše sa postojećim lokalnim, nacionalnim protokolima za kontrolu, prevenciju i lečenje bolesti. Saradnja sa nadležnim institucijama obezbeđuje se kroz mogućnost uvida u informacije od strane lokalnih partnera, njihovim treningom kao i zapošljavanjem lokalnog kadra uvek uz apsolutno poštovanje poverljivosti individualnih podataka.

Zdravstvena evaluacija otpočinje detaljnim razgovorom sa migrantom kojim se upoznaju sa procedurom, zahtevima i razlozima za obavljanjem lekarskih pregleda kao i obavezom da dostavljene informacije budu tačne i kompletne. Pored lekarskih pregleda, u slučaju pozitivnog nalaza određenog testa, u okviru medicinskog odeljenja IOM-a postoji savetovalište. Na ovaj način podstiče se bolje razumevanje individualnog zdravstvenog stanja koje dalje zahteva praćenje ili lečenje pre samog puta, ili nastavak lečenja na finalnoj destinaciji.

Evaluacija zdravstvenog stanja pruža mogućnost promocije zdravlja migranata podsticanjem preventivnih i kurativnih intervencija za stanja koja, ukoliko se ostave nelečena, dovode do značajnog efekta na ukupno zdravlje migranta i/ili javnozdravstvenog stanja populacije u zemlji destinacije.

Medicinsko odeljenje Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu

u svom dosadašnjem radu, omogućilo je zdravstvenu evaluaciju za oko 65.000 migranata i pružilo je podršku najvulnerabilnijim segmentima populacije kroz različite programe u sklopu svoje delatnosti. Niz urgentnih ili post-urgentnih relokacija, reintegracija ili zdravstvenih evaluacija migranata u procesu iseljenja u treće zemlje a na teritoriji Evrope, Afrike ili Azije, podržan je od strane medicinskog odeljenja u Beogradu. Petoro lokalno zaposlenih regrutovano je na internacionalne pozicije.

Privremene i trajne migracije uključujući i radnu migraciju

Zdravstvena evaluacija migranata uključujući detekciju plućne tuberkuloze obavlja se po imigracionim zakonoma zemlje destinacije sa akcentom na bolesti ili stanja koja mogu da predstavljaju opasnost po javno zdravlje, javnu sigurnost ili da predstavljaju ekscesivan zahtev za socijalne i zdravstvene institucije sistema zemlje destinacije. Ove usluge se pružaju od 1994. godine do danas i dostupne su osobama koji žele da migriraju u druge zemlje bilo privremeno ili trajno. Radna migracija je druga grupa privremenih migracija kod koje postoji mogućnost obaveznog dobijanja vize ili radne dozvole za rad u inostranstvu. Lekarski pregledi omogućavaju evaluaciju zdravstvenog stanja radnih migranata u okviru daljeg procesa zaštite na radu.

U periodu od 1994.godine do 2005. godine vršena je zdravstvena evaluacija izbeglica sa teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u procesu iseljenja za treće zemlje. Tokom navedenog perioda obuhvaćeno je 1.200 osoba za Kanadu, 8.600 za Australiju i 27.000 za USA.

Proces privremenog i trajnog iseljenja po drugim osnovama takođe obuvata i medicinsku evaluaciju. Do danas je u procesu iseljenja u Australiju pregledano oko 15.000 migranata, Kanadu 7.000, SAD 2.800, Novi Zeland 1.100, Belgiju 850, a izvršen je i određen broj pregleda za druge zemlje.

Lekarski pregledi službenika organizacije Ujedinjenih nacija u Srbiji

Nadležna medicinska služba Organizacije Ujedinjenih nacija sa sedištem u Njujorku ovlastila je šefa medicinskog odeljenja Međunarodne organizacije za migracije da vrši lekarske preglede zaposlenih u svim pripadajućim agencijama ove organizacije u Srbiji. Od 1997. godine do danas obavljeno je približno 2.000 lekarskih pregleda, kako osnovnih prilikom zaposlenja u sitemu Ujedinjenih nacija tako i redovnih kontrolnih pregleda. Ovlašćeni lekar aktivno učestvuje u radu tima UN u Srbiji u oblasti zdravlja zaposlenih, kao i u uspostavljanju procedura za eventualne vanredne situacije. Izrada sistemskog dokumenta o lečenju zaposlenih i njihovih porodica tokom epidemije pandemijske influence jedan je od primera navedenih aktivnosti. Proces sistemskog rada sa zaposlenima omogućava kontinuiranu zdravstvenu edukaciju i obezbeđuje efikasniji pristup u podizanju svesti o sopstvenom zdravlju kao i razumevanje značajnosti preventivnih pregleda. Ovlašćeni lekar olakšava komunikaciju zaposlenih sa institucijama sistema ukoliko postoji potreba, dok u slučajevima urgentnih stanja asistira u procesu medicinske evakuacije.

Asistirane dobrovoljne migracije iz zemalja zapadne Evrope u zemlje porekla koje pripadaju različitim svetskim regionima

Medicinsko osoblje Međunarodne organizacije za migracije u Beogradu učestvuje na ovom projektu od 2005. godine vršeći procenu zdravstvenog stanja i dokumentacije. Na ovaj način utvrđuje se zdravstvena sposobnost pojedinca da putuje u matičnu zemlju. Određena zdravstvena stanja ili bolesti, ukolikonisu adekvatno lečeni mogu da predstavljaju otežavajući faktor u procesu dobrovoljnog povratka i adekvatne reintegracije po povratku u domovinu. Pored povratnika sa mentalnim bolestima i udruženim specifičnim potrebama, postoji niz migranata koji boluju od različitih sistemskih srednje teških ili teških obolenja. Fokus ove vrste medicinske asistencije predstavljaju povratnici sa prethodnom istorijom različitih bolesti kod kojih određeni precipitirajući faktori mogu da dovedu do pogoršanja primarnog zdravstvenog stanja. Za evaluaciju i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za putovanje od izrazitog značaja je zdravstveno stanje neposredno pred putovanje kao i uticaj samog putovanja uslovljenog vrstom prevoznog sredstva, pridruženi stresogeni faktori samog procesa povratka i dostupnost zdravstvenih usluga u slučaju potrebe tokom tranzita ili po povratku na finalnu destinaciju. U slučaju potrebe za kontinuiranim medicinskim nadzorom tokom povratka, organizuje se medicinska pratnja.