Završeni Projekti

Unapređenje kapaciteta za upravljanje informacijama i planiranje Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije

Uvod: Nakon što su 2017. godine utvrđene mere za odgovor na migracionu krizu od strane Vlade Srbije, bila je potrebna dodatna podrška za jačanje kapaciteta KIRS-a, u čijem je mandatu upravljanje migracijama u Republici Srbiji, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Ovo uključuje razvoj sistema i kapaciteta za prikupljanje i razmenu podataka koji su neophodni za efikasno planiranje i upravljanje u oblasti migracija, posebno u odnosu na procenu potreba, prijem i pružanje usluga korisnicima u prihvatnim i centima za azil.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

EU podrška upravljanju granicama - Faza 3

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR, a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

EU podrška upravljanju granicama - Faza 2

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Cilj projekta je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programe podrške u zajednicama. Stoga je projekat usredsređen na jačanje institucionalnih kapaciteta i veću sistemsku dostupnost specijalizovanim psiho-socijalnim uslugama. Projekat je usmeren i na različite programe podrške migrantima koji angažuju resurse zajednice, čime bi se omogućio pristup migranata unapređenoj psiho-socijalnoj zaštiti, koja je dostupna i prilagođena njihovim potrebama.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji

Drugu fazu projekta „Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji“ sprovodi od 1. juna 2018. Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Britanska ambasada u Srbiji sa GBP 224.725. Budući da su u okviru prethodne faze projekta ostvareni očekivano dobri rezultati i da su uvažene utvrđene potrebe, nastavlja se sa razvojem kapaciteta za podršku u svakodnevnoj praksi i primenu novousvojenih zakona u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji

Projekat treba da doprinese jačanju sistema upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji, a u fokus stavlja sledeće oblasti: sprovođenje novih zakona i praksi u oblasti azila i migracija; poboljšanje kapaciteta za prihvat, identifikaciju, upućivanje i povratak i unapređenje održivih kapaciteta nadležnih institucija u Republici Srbiji za pružanje obuke.

Projekat je nastao u cilju osnaživanja profesionalaca da obezbede značajniju podršku migrantima, posebno u domenu zaštite prava.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška upravljanju informacijama, komunikacijama i kapacitetima za planiranje pri upravljanju migracijama u Srbiji

Po zvaničnom zatvaranju takozvane balkanske rute od sredine 2015. godine do početka 2016.godine više od 700.000 migranata je prošlo kroz Republiku Srbiju na putu ka zemljama Zapadne evrope. Period zadržavanja migranata u Srbiji se produžio, u nekim slučajevima na više od godinu dana, nakon zatvaranja balkanske rute. U januaru 2017. godine registrovano je 4.000 migranta smeštenih u prihvatnim i centrima za azil. Takva situacija zahteva drugačiji odgovor institucija, međunarodnih i nevladinih aktera u upravljanju migracijama. U tom svetlu, misija projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije kako bi odgovorila dinamičnim izazovima upravljanja migracijama.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Otvorene zajednice – uspešne zajednice

Tokom 2015. godine, Srbija se suočila sa velikim prilivom izbeglica i migranata. Do zatvaranja zapadno-balkanske rute početkom marta 2016. više od 700.000 njih je prošlo kroz Srbiju na svom putu ka Zapadnoj Evropi. Kao posledica toga, broj izbeglica i migranata sa produženim boravkom u Srbiji dosegao je gotovo 8.000 u početkom 2017. godine. Trenutno oko 4.000  migranata/izbeglica boravi u 18 prihvatnih i centara za azil u Srbiji. Partnerske organizacije UN-a (UNDP, WHO, UNOPS i IOM) kreirale su projekat pod nazivom “Otvorene zajednice – uspešne zajednice” u saradnji sa ciljnim grupama, koji se oslanja na nalaze sa terena i utvrđivanje potreba na lokalnom i nacionalnom nivou.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Jačanje kapaciteta institucija u odgovoru na izazove iregularnih migracija u Srbiji

Projekat koji se od septembra 2015. godine sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a finansira ga Fond za razvoj Međunarodne organizacije za migracije (IDF) sredstvima od USD 130,000.  Budući da je veliko povećanje broja iregularnih migranata stvorilo dodatni pritisak na institucije koje su pružaoci usluga u ovoj oblasti, naročito onih koje se odnose na prihvat, staranje i smeštaj migranata, ovaj projekat doprinosi povećanju kapaciteta efikasnog i uslugama orjentisanog centra za smeštaj iregularnih migranata u Srbiji putem sprovođenja dve komponente projekta ...

Status projekta: 

Jačanje prekogranične saradnje duž zapadnobalkanske rute

Ovaj jednogodišnji projekat finansiran je od strane američkog Biroa za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) sredstvima u iznosu od USD 650,000 a ima za cilj da unapredi borbu protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima, i prekograničnih prestupa duž ruta koje vode preko Istočnog Mediterana i Zapadnog Balkana i na taj način direktno doprinese unapređenju bezbednosti u regionu, tačnije na teritoriji Srbije, Makedonije i Grčke.

Status projekta: