Prevencija trgovine ljudima na Balkanu kroz edukativne aktivnosti i izgradnju kapaciteta škola


Period implementacije: 
2005 - 2006. godine
Donatori: 
Vlada Holandije

Glavni cilj ovog 18-mesečnog projekta (2005–2006. god), koji je finansirala Vlada Holandije sa ukupnim budžetom od 1.015.878 evra (misija IOM u Srbiji 131.075 evra), a koji je implementirao IOM, bio je da se spreči trgovina ljudima na Balkanu kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta i edukacije, podizanje svesti o rizicima i posledicama trgovine ljudima kod školske dece, kao i dece koja ne pohađaju školu (uglavnom Romska deca), i da se na taj način suzbije trgovina ljudima. Projekat je:

  • povećao sveukupnu uključenosti ministarstava prosvete u regionu u skladu sa njihovim akcionim planovima i nacionalnim anti-trafiking strategijama;
  • uspostavio mehanizam koordinacije između stručnjaka iz oblasti obrazovanja na Balkanu;
  • omogućio direktno i otvoreno upoređivanje i razmenu iskustava;
  • izgradio kapacitete škola/romskih NVO trenera/romskih edukatora/roditelja;
  • sakupio na jednom mestu zajedničke alatke iz ove oblasti;
  • konsolidovao uspešne modele prevencije trgovine ljudima u školama u regionu.

Ključni rezultati u Srbiji su podrazumevali sledeće: osobe za kontakt su nominovane u Ministarstvu prosvete u Beogradu i Kragujevcu (pilot oblast), kao i u jednoj Romskoj nevladinoj organizaciji u Kragujevcu; izgraženi su kapaciteti kroz obuku 20 profesora iz 10 škola, tri pedagoška savetnika iz lokalnog ministarstva za obrazovanje u Kragujevcu i dva edukatora iz Romske nevladine organizacije; izrađeni su lifleti za podizanje svesti na srpskom i romskom jeziku, STOP TRAFFICKING! narukvice, podeljeni su DVD dokumentaraci; nabavljeni su TV i DVD setovi, kompjuteri, digitalne kamere za škole koje su uzele učešće kao i nevladine organizacije; 4.084 učenika uzrasta od 11 do 15 godina su bili uključeni u projekat kao i 130 romske dece i omladine – dece koja ne pohađaju školi i 50 roditelja romske dece je takođe bilo uključeno; Nacionalni priručnik za obuku za nastavnike kako da uče decu o trgovini ljudima u školi je objavljen i podeljen preko Ministarstva prosvete, pored regionalnog priručnika „Najbolje prakse u izradi preventivnih program u školi na temu trgovine ljudima“; evaluacija nakon izvođenja programa izvršena je u svim školama i nevladinim organizacijama u svim zemljama koje su učestvovale u programu, i obuhvatila je 2.500 dece (od čega 655 dece u Srbiji) – statistički rezultati i kvalitativna analiza su takođe korišćeni da bi se formilisale preporuke za budućnosti, koje su uključene u priručnik najboljih praksi.


Status projekta: 
Završen
Reci ne nasilju!