Održivi odgovor tržišta rada u cilju ekonomskog uključivanja žrtava trgovine ljudima


Period implementacije: 
1. maj 2009 - 31. oktobar 2010. godine
Project Partners: 
Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo rada i socijalne politike, NVO Atina
Donatori: 
IOM Razvojni fond

Projekat je imao za cilj da osnaži kapacitete Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) u cilju podrške ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima kroz rad na uzrocima koji su doveli do eksploatacije, uključujući i feminizaciju siromaštva i visoku stopu nezapolsenosti žena, i ponudu konkretnih profesionalnih usmeravanja i opcija za pronalaženje zaposlenja. Projektne aktivnosti su sprovođene na više nivoa – od izgradnje kapaciteta zaposlenih u NSZ (23 zaposlenih iz 10 filijala) kako bi iskoristili svoje veštine poštujući specifične potrebe ranjivih grupa – do edukativnog usavršavanja korisnica projekta, žrtava trgovine ljudima (27) kroz sistem vaučera i uspostavljanje formalnih veza između potencijalnih poslodavaca i korisnica projekta.

Projektni rezultati su se oslikali i na polju kreiranja politika i na operativnom nivou: na polju politika usvojen je dokument kojim je uspostavljen mehanizam za upućivanje žrtava na usluge NSZ, a na operativnom nivou, grupa od 27 žrtava trgovine ljudima je dobila legalan i adekvatno plaćen posao. Kroz kreiranje ekonomske inluzije žrtava trgovine ljudima, projekat je otvorio prostor za druge ranjive grupe da se uključe na tržište rada kroz NSZ.

Jedna od direktnih projektnih aktivnosti je bila da su žrtve trgovine ljudima po prvi put prepoznate kao grupa u riziku i u potrebi za posebnim tretmanom NSZ u njenom strateškom dokumentu – Nacionalnom akcionom planu za zapošljavanje za 2010 i 2011 (NPA). U NPA je identifikovana potreba da se stimuliše zapošljavanje žrtava trgovine ljudima, među drugim marginalizovanim grupama– izbeglicama i raseljenim licima, povratnicima i korisnicima socijalne materijalne pomoći.

Partneri na projektu bili su Nacionalna služba za zapošljavanje (Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj), Služba za koordinaciju pomoći i zaštitu žrtava trgovine ljhudima (Ministarstvo rada i socijalne politike), i NVO Atina. Ovaj prijekat se sprovodio od 1. maja 2009. god, do 31. oktobra 2010. uz finansijsku podršku Razvojnog fonda IOM (nekadašnji Fond 1035 IOM-a) sa ukupnim budždetom od oko 174.873 dolara.


Status projekta: 
Završen