Globalni projekat "Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije" - druga faza


Period implementacije: 
1. februar 2014 – 31. januar 2018. godine
Project Partners: 
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Donatori: 
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Uvod: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), UNDP i IOM 2011. godine započeli su sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ u Bangladešu, Jamajci, Moldaviji i Tunisu. Od tada, projekat je doprineo jačanju kapaciteta država za uključivanje veze migracija i razvoja u svoje razvojne strategije, kao i usmeravanju tima UN pri pružanju pomoći državama i njihovim partnerima o pitanjima vezanim za migracije i razvoj. Uz to, projekat je do sada potpomogao i razmenu iskustava između ranije uključenih zemalja u kontekstu aktivnosti koje sprovodi Globalni forum za migracije i razvoj (GFMD). Na osnovu iskustava i rezultata ovog ranije započetog projekta, kao i zbog sve većeg interesovanja među državama članica GFMD, drugu fazu zajednički sprovode IOM i UNDP u Bangladešu, Ekvadoru, Jamajci, Kirgistanu, Moldaviji, Maroku, Srbiji i Tunisu. 

Ciljevi projekta: Ciljevi zajedničkog programa formulisani su na nacionalnom i globalnom nivou, čime se naglašava međusobna povezanost i potreba za uzajamno jačanje aktivnosti na oba nivoa. Zato su dugoročni ciljevi ovog projekta 1) pružanje podrške zemljama da integrišu migracije u nacionalne razvojne planove i politike kao i da kontinuirano prate i prilagođavaju svoj pristup migracijama i razvoju, kao i 2) podsticanje aktivnog i obostrano korisnog partnerstva između zemalja u oblasti migracija i razvoja.

Planirane aktivnosti u Srbiji:

  • Prikupljanje podataka i statistike na polju migracija i razvoja u cilju uspešnog planiranja razvojne politike, kroz proširivanje migracionog profila Republike Srbije problematikom migracija i razvoja, kao i dobijanjem novih podataka o unutrašnjim i spoljašnjim migracijama. Takođe, u ovoj oblasti razmatraju se uticaji radnih migracija na demografsku sliku i stanje na tržištu rada, ali i uticaju dijaspore na razvoj u Srbiji, i radi se na prikupljanju podataka o zastupljenosti migracija u akademskim kurikulima.
  • Prepoznavanje i sprovođenje nacionalnih prioritetnih aktivnosti u oblasti migracija i razvoja, kroz uključivanje veze migracija i razvoja u strateška dokumenta koja se pripremaju ili revidiraju, ali i jačanjem kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije za praćenje migracija i migracionih servisnih centara za budući rad u oblasti radne migracije.
  • Podrška u povezivanju i koordinisanom radu institucija, kroz obuke na temu migracija i razvoja namenjene državnim službenicima na nacionalnom i lokalnom nivou.
  • Uključivanje problematike migracija i razvoja u Programski okvir za pomoć Ujedinjenih nacija (UNDAF).

Status projekta: 
Završen
Oblast projekta: