Suzbijanje Trgovine Ljudima

Jačanje prekogranične saradnje duž zapadnobalkanske rute

Ovaj jednogodišnji projekat finansiran je od strane američkog Biroa za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) sredstvima u iznosu od USD 650,000 a ima za cilj da unapredi borbu protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima, i prekograničnih prestupa duž ruta koje vode preko Istočnog Mediterana i Zapadnog Balkana i na taj način direktno doprinese unapređenju bezbednosti u regionu, tačnije na teritoriji Srbije, Makedonije i Grčke.

Status projekta: 

Suzbijanje Trgovine Ljudima

Pristup IOM-a problematici trgovine ljudima bazira se na njegovom mandatu u oblasti migracija s obzirom na to da organizacija posebno brine o onim migrantima koji jesu, ili su bili prevareni ili primorani na situaciju ekonomske eksploatacije, koja se desila kroz prinudni rad, prinudno služničenje, prinudu, dužničko ropstvo, ili druga kršenja osnovnih ljudskih prava migranata. Još jedna od stvari koja posebno brine a u vezi je sa trgovinom ljudima, jeste problem upravljanja migracijama za zemlje porekla, tranzita i destinacije.

Serbian