Ostalo

Život kroz objektiv migranata u Srbiji

The exhibition entitled “Life through the camera lens of migrants in Serbia” showcases 40 photographs taken by migrants housed in temporary accommodation at the Reception Center in Subotica.

The photographs were taken as part of a two-month professional photography workshop run by the International Organization for Migration in Serbia, under EU Support to Migration Management in Serbia. Workshop participants learned about the essentials for taking high quality professional photographs, photograph types, themes etc.

Serbian

Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Cilj projekta je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programe podrške u zajednicama. Stoga je projekat usredsređen na jačanje institucionalnih kapaciteta i veću sistemsku dostupnost specijalizovanim psiho-socijalnim uslugama. Projekat je usmeren i na različite programe podrške migrantima koji angažuju resurse zajednice, čime bi se omogućio pristup migranata unapređenoj psiho-socijalnoj zaštiti, koja je dostupna i prilagođena njihovim potrebama.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji

Drugu fazu projekta „Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji“ sprovodi od 1. juna 2018. Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Britanska ambasada u Srbiji sa GBP 224.725. Budući da su u okviru prethodne faze projekta ostvareni očekivano dobri rezultati i da su uvažene utvrđene potrebe, nastavlja se sa razvojem kapaciteta za podršku u svakodnevnoj praksi i primenu novousvojenih zakona u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška unapređenju upravljanja migracijama i azilom u Srbiji

Projekat treba da doprinese jačanju sistema upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji, a u fokus stavlja sledeće oblasti: sprovođenje novih zakona i praksi u oblasti azila i migracija; poboljšanje kapaciteta za prihvat, identifikaciju, upućivanje i povratak i unapređenje održivih kapaciteta nadležnih institucija u Republici Srbiji za pružanje obuke.

Projekat je nastao u cilju osnaživanja profesionalaca da obezbede značajniju podršku migrantima, posebno u domenu zaštite prava.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Ostavljena sećanja

Brošura “Ostavljena sećanja” sadrži opus od dvadeset fotografija na kojima su izgubljene igračke migrantske dece koja su se kretala Zapadno-balkanskom rutom od 2015. godine. Fotografije su svojevrsno svedočanstvo velikog egzodusa naroda sa Bliskog istoka, Dalekog istoka i Azije.

Autor većine fotografija je Milica Andjelkovic Jovanovic, IOM koordinator za mobilne timove a nastale su u Prihvatnom centru u Presevu.

Serbian

Podrška upravljanju informacijama, komunikacijama i kapacitetima za planiranje pri upravljanju migracijama u Srbiji

Po zvaničnom zatvaranju takozvane balkanske rute od sredine 2015. godine do početka 2016.godine više od 700.000 migranata je prošlo kroz Republiku Srbiju na putu ka zemljama Zapadne evrope. Period zadržavanja migranata u Srbiji se produžio, u nekim slučajevima na više od godinu dana, nakon zatvaranja balkanske rute. U januaru 2017. godine registrovano je 4.000 migranta smeštenih u prihvatnim i centrima za azil. Takva situacija zahteva drugačiji odgovor institucija, međunarodnih i nevladinih aktera u upravljanju migracijama. U tom svetlu, misija projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije kako bi odgovorila dinamičnim izazovima upravljanja migracijama.

Status projekta: 
Oblast projekta: