Migracije i Razvoj

Otvorene zajednice – uspešne zajednice

Tokom 2015. godine, Srbija se suočila sa velikim prilivom izbeglica i migranata. Do zatvaranja zapadno-balkanske rute početkom marta 2016. više od 700.000 njih je prošlo kroz Srbiju na svom putu ka Zapadnoj Evropi. Kao posledica toga, broj izbeglica i migranata sa produženim boravkom u Srbiji dosegao je gotovo 8.000 u početkom 2017. godine. Trenutno oko 4.000  migranata/izbeglica boravi u 18 prihvatnih i centara za azil u Srbiji. Partnerske organizacije UN-a (UNDP, WHO, UNOPS i IOM) kreirale su projekat pod nazivom “Otvorene zajednice – uspešne zajednice” u saradnji sa ciljnim grupama, koji se oslanja na nalaze sa terena i utvrđivanje potreba na lokalnom i nacionalnom nivou.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška EU Srbiji za unapređenje upravljanja granicama u kontekstu migrantske krize

Uvod: Evropska unija pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova radi poboljšanja kapaciteta pograničnog upravljanja migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat u vrednosti od milion eura finansira Evropska unija, a sprovodi UN agencija za migracije - Međunarodna organizacija za migracije (MOM).

Status projekta: 

Migracije i razvoj u Srbiji

Poslednjih godina se menja poimanje složenog odnosa migracija i razvoja, sa inicijativama koje dolaze iz naučnih i političkih krugova da se migracije sveobuhvatno sagledaju u funkciji razvoja svih zemalja uključenih u migratorni lanac. Ujedinjene nacije su prvo indirektno uključile migracije u osmi milenijumski cilj razvoja za 21. vek koji je definisan kao razvijanje partnerstva u svetu u cilju razvoja. Pored toga, UN su direktno podržale ovaj koncept formiranjem Svetske komisije za međunarodne migracije 2003. godine, organizovanjem Prvog i Drugog dijaloga o migracijama i razvoju 2006. i 2013. i kreiranjem Svetskog foruma o migracijama i razvoju 2007. godine.

Serbian

Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Izveštaj o uticaju obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina napisan je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo je 2014. godine usvojilo Akcioni plan kojim je predviđeno da se utvde činjenice u vezi sa obrazovanjem nacionalnih manjina, odnosno obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina i da se na osnovu toga osmisli i utvrdi akcioni plan za unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina na svim nivoima.

Serbian

Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji trenutno sprovodi projekat „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“. Cilj projekta je da omogući državama da integrišu problematiku migracija u dokumente i procese nacionalnog razvojnog planiranja, i da kontinuirano prate i prilagođavaju pristup u vezi s migracijama i razvojem kroz

Serbian

Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Proces globalizacije, naučni i tehnološki napredak, informatička revolucija, kao i stalna težnja za boljim i bezbednijim životom, pored mnogih drugih uzroka, učinili su kretanje stanovništva, unutrašnje i prekogranično - migracije, (sa svim pozitivnim i negativnim dimenzijama i posledicama) nezaobilaznom društvenom pojavom i predmetom svekolikog istraživanja u pokušaju razumevaja sveta u kojem danas živimo. Naime, učestalost i obim migracija, (unutar država, regionalno i globalno) veća je nego ikada u ljudskoj istoriji.

Serbian

Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija pod ovim naslovom nastala je kao deo globalnog projekta Međunarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration (IOM)) „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ (2014–2018), namenjenog podršci nacionalnim vladama i njihovim partnerima u: 1) unapređenju registracije, praćenju i obradi podataka o migracijama; 2) boljem korišćenju humanih potencijala migracija; i 3) usmeravanju upravljanja migracijama ka povećanju nacionalnih razvojnih kapaciteta, uz smanjenje rizika za same migrante, njihove porodice i zajednice porekla/destin

Serbian

Globalni projekat "Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije" - druga faza

Uvod: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), UNDP i IOM 2011. godine započeli su sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ u Bangladešu, Jamajci, Moldaviji i Tunisu. Od tada, projekat je doprineo jačanju kapaciteta država za uključivanje veze migracija i razvoja u svoje razvojne strategije, kao i usmeravanju tima UN pri pružanju pomoći državama i njihovim partnerima o pitanjima vezanim za migracije i razvoj.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Projekat privremenog povratka kvalifikovanih državljana: Doprinos rekonstrukciji i razvoju Avganistana, Bosne i Hercegovine, Kosovo/UNSC 1244, Crne Gore, Srbije, Sijera Leone i Sudana (TQRN)

Cilj projekta TRQN bio je da se pomogne posleratna obnova i razvoj u Avganistanu, Sudanu, Sijera Leoneu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, i na Kosovu/UNSC 1244) u skladu sa integrisanim pristupom Vlade Holandije prema migracijama i razvoju sa ukupnim budžetom od 2.2 miliona evra.

Status projekta: