Migracije i Razvoj

EU podrška upravljanju granicama - Faza 3

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR, a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

EU podrška upravljanju granicama - Faza 2

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

Otvorene zajednice – uspešne zajednice

Tokom 2015. godine, Srbija se suočila sa velikim prilivom izbeglica i migranata. Do zatvaranja zapadno-balkanske rute početkom marta 2016. više od 700.000 njih je prošlo kroz Srbiju na svom putu ka Zapadnoj Evropi. Kao posledica toga, broj izbeglica i migranata sa produženim boravkom u Srbiji dosegao je gotovo 8.000 u početkom 2017. godine. Trenutno oko 4.000  migranata/izbeglica boravi u 18 prihvatnih i centara za azil u Srbiji. Partnerske organizacije UN-a (UNDP, WHO, UNOPS i IOM) kreirale su projekat pod nazivom “Otvorene zajednice – uspešne zajednice” u saradnji sa ciljnim grupama, koji se oslanja na nalaze sa terena i utvrđivanje potreba na lokalnom i nacionalnom nivou.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška EU Srbiji za unapređenje upravljanja granicama u kontekstu migrantske krize

Uvod: Evropska unija pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova radi poboljšanja kapaciteta pograničnog upravljanja migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat u vrednosti od milion eura finansira Evropska unija, a sprovodi UN agencija za migracije - Međunarodna organizacija za migracije (MOM).

Status projekta: 

Migracije i razvoj u Srbiji

Poslednjih godina se menja poimanje složenog odnosa migracija i razvoja, sa inicijativama koje dolaze iz naučnih i političkih krugova da se migracije sveobuhvatno sagledaju u funkciji razvoja svih zemalja uključenih u migratorni lanac. Ujedinjene nacije su prvo indirektno uključile migracije u osmi milenijumski cilj razvoja za 21. vek koji je definisan kao razvijanje partnerstva u svetu u cilju razvoja. Pored toga, UN su direktno podržale ovaj koncept formiranjem Svetske komisije za međunarodne migracije 2003. godine, organizovanjem Prvog i Drugog dijaloga o migracijama i razvoju 2006. i 2013. i kreiranjem Svetskog foruma o migracijama i razvoju 2007. godine.

Serbian

Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Izveštaj o uticaju obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina napisan je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo je 2014. godine usvojilo Akcioni plan kojim je predviđeno da se utvde činjenice u vezi sa obrazovanjem nacionalnih manjina, odnosno obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina i da se na osnovu toga osmisli i utvrdi akcioni plan za unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina na svim nivoima.

Serbian

Migracija radne snage i njen uticaj na demografsku sliku i tržište rada u Srbiji

Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji trenutno sprovodi projekat „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“. Cilj projekta je da omogući državama da integrišu problematiku migracija u dokumente i procese nacionalnog razvojnog planiranja, i da kontinuirano prate i prilagođavaju pristup u vezi s migracijama i razvojem kroz

Serbian

Studije migracija u kurikulumima univerziteta u Srbiji

Proces globalizacije, naučni i tehnološki napredak, informatička revolucija, kao i stalna težnja za boljim i bezbednijim životom, pored mnogih drugih uzroka, učinili su kretanje stanovništva, unutrašnje i prekogranično - migracije, (sa svim pozitivnim i negativnim dimenzijama i posledicama) nezaobilaznom društvenom pojavom i predmetom svekolikog istraživanja u pokušaju razumevaja sveta u kojem danas živimo. Naime, učestalost i obim migracija, (unutar država, regionalno i globalno) veća je nego ikada u ljudskoj istoriji.

Serbian

Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija pod ovim naslovom nastala je kao deo globalnog projekta Međunarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration (IOM)) „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ (2014–2018), namenjenog podršci nacionalnim vladama i njihovim partnerima u: 1) unapređenju registracije, praćenju i obradi podataka o migracijama; 2) boljem korišćenju humanih potencijala migracija; i 3) usmeravanju upravljanja migracijama ka povećanju nacionalnih razvojnih kapaciteta, uz smanjenje rizika za same migrante, njihove porodice i zajednice porekla/destin

Serbian