Imigracija i Upravljanje Granicom

EU podrška upravljanju granicama - Faza 3

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR, a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

EU podrška upravljanju granicama - Faza 2

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

Jačanje kapaciteta institucija u odgovoru na izazove iregularnih migracija u Srbiji

Projekat koji se od septembra 2015. godine sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a finansira ga Fond za razvoj Međunarodne organizacije za migracije (IDF) sredstvima od USD 130,000.  Budući da je veliko povećanje broja iregularnih migranata stvorilo dodatni pritisak na institucije koje su pružaoci usluga u ovoj oblasti, naročito onih koje se odnose na prihvat, staranje i smeštaj migranata, ovaj projekat doprinosi povećanju kapaciteta efikasnog i uslugama orjentisanog centra za smeštaj iregularnih migranata u Srbiji putem sprovođenja dve komponente projekta ...

Status projekta: 

Jačanje prekogranične saradnje duž zapadnobalkanske rute

Ovaj jednogodišnji projekat finansiran je od strane američkog Biroa za borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) sredstvima u iznosu od USD 650,000 a ima za cilj da unapredi borbu protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima, i prekograničnih prestupa duž ruta koje vode preko Istočnog Mediterana i Zapadnog Balkana i na taj način direktno doprinese unapređenju bezbednosti u regionu, tačnije na teritoriji Srbije, Makedonije i Grčke.

Status projekta: 

Podrška EU Srbiji za unapređenje upravljanja granicama u kontekstu migrantske krize

Uvod: Evropska unija pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova radi poboljšanja kapaciteta pograničnog upravljanja migracijama na granici sa Bugarskom. Projekat u vrednosti od milion eura finansira Evropska unija, a sprovodi UN agencija za migracije - Međunarodna organizacija za migracije (MOM).

Status projekta: 

Migranti i izbeglice u Republici Srbiji

Uvod: Imajući u vidu povećan broj migranata, izbeglica i tražilaca azila koji koriste deo Zapadnog Balkana istočne meditaranske migracione rute (2.000 – 3.000 ljudi dnevno u julu i 6.000 -7.000 ljudi u oktobru 2015. godine), kao i nedovoljne smeštajne kapacitete koji bi bili namenjeni za brigu o njima, identifikovana je potreba za uspostavljanjem dodatnih prostornih kapaciteta.

Status projekta: 

Humanitarno upravljanje granicama

Priručnik o humanitarnom upravljanju granicom – Standardne operativne procedure za graničnu policiju -  nastao je u okviru projekata podrške u migrantskoj krizi na takozvanoj Zapadnobalkanskoj ruti, koje IOM sprovodi u partnerstvu sa Upravom granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji su zasnovani na direktnim iskustvima i terenskim aktivnostima prijema i procesuiranja migranata, zahvaljujući fondovima Švajcarskog ministarstva za migracije (SEM), IOM Razvojnog Fonda i DFID-a ...

Serbian

Migracioni profil Republike Srbije za 2010. godinu

Saopštenje Evropske komisije o migracijama i razvoju iz 2005. Godine u Aneksu VIII uvodi Migracioni profil kao instrument država koji treba da objedini sve informacije o migracijama i razvoju i na taj način omogući formulisanje adekvatnih nacionalnih politika (Saopštenje Evropske komisije Savetu, Evropskom parlamentu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i komitetu regiona: Migracije i razvoj, Konkretna rešenja, COM, 2005, 390).

Serbian

Imigracija i Upravljanje Granicom

Države i društva u celini uvek su zainteresovani za to ko želi da uđe na njihovu teritoriju. Cilj je da se preduzmu mere koje sprečavaju dolazak onih koji za to nemaju prava, dok se istovremeno omogućava brzi pristup onih koji takva prava imaju. IOM pomaže zemljama u procesu razvoja i sprovođenja migracione politike, zakonodavstva i administracije. Zato IOM pruža tehničku pomoć i obučava kadrove koji se u državnoj administraciji bave kontrolom granica, viznim sistemom, regulisanjem ulaska i boravka u zemlji i prikupljanjem i korišćenjem biometrijskih informacija.

Serbian