Tekući Projekti

EU podrška upravljanju granicama - Faza 3

Uvod: EU pruža pomoć Republici Srbiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS na unapređenju njihovih kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama na granici sa Bugarskom i Severnom Makedonijom. Projekat se finansira od strane EU sa 3 miliona EUR, a sprovodi ga Agencija za migracije Ujedinjenih nacija – Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration (IOM).

Status projekta: 

Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Cilj projekta je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programe podrške u zajednicama. Stoga je projekat usredsređen na jačanje institucionalnih kapaciteta i veću sistemsku dostupnost specijalizovanim psiho-socijalnim uslugama. Projekat je usmeren i na različite programe podrške migrantima koji angažuju resurse zajednice, čime bi se omogućio pristup migranata unapređenoj psiho-socijalnoj zaštiti, koja je dostupna i prilagođena njihovim potrebama.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji

Drugu fazu projekta „Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji“ sprovodi od 1. juna 2018. Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Britanska ambasada u Srbiji sa GBP 224.725. Budući da su u okviru prethodne faze projekta ostvareni očekivano dobri rezultati i da su uvažene utvrđene potrebe, nastavlja se sa razvojem kapaciteta za podršku u svakodnevnoj praksi i primenu novousvojenih zakona u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Podrška upravljanju informacijama, komunikacijama i kapacitetima za planiranje pri upravljanju migracijama u Srbiji

Po zvaničnom zatvaranju takozvane balkanske rute od sredine 2015. godine do početka 2016.godine više od 700.000 migranata je prošlo kroz Republiku Srbiju na putu ka zemljama Zapadne evrope. Period zadržavanja migranata u Srbiji se produžio, u nekim slučajevima na više od godinu dana, nakon zatvaranja balkanske rute. U januaru 2017. godine registrovano je 4.000 migranta smeštenih u prihvatnim i centrima za azil. Takva situacija zahteva drugačiji odgovor institucija, međunarodnih i nevladinih aktera u upravljanju migracijama. U tom svetlu, misija projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije kako bi odgovorila dinamičnim izazovima upravljanja migracijama.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Otvorene zajednice – uspešne zajednice

Tokom 2015. godine, Srbija se suočila sa velikim prilivom izbeglica i migranata. Do zatvaranja zapadno-balkanske rute početkom marta 2016. više od 700.000 njih je prošlo kroz Srbiju na svom putu ka Zapadnoj Evropi. Kao posledica toga, broj izbeglica i migranata sa produženim boravkom u Srbiji dosegao je gotovo 8.000 u početkom 2017. godine. Trenutno oko 4.000  migranata/izbeglica boravi u 18 prihvatnih i centara za azil u Srbiji. Partnerske organizacije UN-a (UNDP, WHO, UNOPS i IOM) kreirale su projekat pod nazivom “Otvorene zajednice – uspešne zajednice” u saradnji sa ciljnim grupama, koji se oslanja na nalaze sa terena i utvrđivanje potreba na lokalnom i nacionalnom nivou.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Jačanje kapaciteta institucija u odgovoru na izazove iregularnih migracija u Srbiji

Projekat koji se od septembra 2015. godine sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a finansira ga Fond za razvoj Međunarodne organizacije za migracije (IDF) sredstvima od USD 130,000.  Budući da je veliko povećanje broja iregularnih migranata stvorilo dodatni pritisak na institucije koje su pružaoci usluga u ovoj oblasti, naročito onih koje se odnose na prihvat, staranje i smeštaj migranata, ovaj projekat doprinosi povećanju kapaciteta efikasnog i uslugama orjentisanog centra za smeštaj iregularnih migranata u Srbiji putem sprovođenja dve komponente projekta ...

Status projekta: 

Globalni projekat "Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije" - druga faza

Uvod: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), UNDP i IOM 2011. godine započeli su sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ u Bangladešu, Jamajci, Moldaviji i Tunisu. Od tada, projekat je doprineo jačanju kapaciteta država za uključivanje veze migracija i razvoja u svoje razvojne strategije, kao i usmeravanju tima UN pri pružanju pomoći državama i njihovim partnerima o pitanjima vezanim za migracije i razvoj.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Asistirani dobrovoljni povratak iz Švajcarske

Švajcarska savezna kancelarija za migracije (FOM) pruža operativne informacije i donosi konačne odluke o individualnoj pomoći pri reintegraciji koja će biti pružena povratniku. Beogradska kancelarija IOM-a počela je rad sa povratnicima iz Švajcarske sredinom 2002. godine, a program i dalje teče. Ukupan broj predmeta koje je kancelarija IOM-a Od sredine 2002. do decembra 2011. godine, kancelarija IOM-a je obradila 221 slučaj ili 530 lica.

Status projekta: 

Program dobrovoljnog asistiranog povratka i reintegracije (VARRP) Velika Britanija

Fond za reintegraciju je napravljen 2002. godine, kao dodatna komponenta programa dobrovoljnog potpomognutog povratka i reintegracije (VARRP) i sprovodi ga kancelarija IOM-a u Londonu. VARRP pruža finansijsku podršku za aktivnosti na polju reintegracije u zemljama porekla za državljane koji se vraćaju iz Velike Britanije. Program VARRP počeo je 2002. godine i dalje je otvoren. Ukupan broj procesuiranih slučajeva je 30.

Status projekta: