Tekući Projekti

Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu

Pandemija COVID-19 i mere koje vlade preduzimaju kako bi sprečile i kontrolisale širenje virusa imaju uticaj bez presedana na mobilnost, kao i na sisteme upravljanja granicama i migracijama. Opšti cilj projekta jeste pružanje zaštite migrantima, izbeglicama, tražiocima azila i drugim ugroženim osobama kroz podršku i jačanje postojećih sistema i usluga, na način na koji omogućava brzo prilagođavanje usvojenim merama kao odgovor na pandemiju COVID-19.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Ublažavanje negativnih posledica unutrašnjih migracija

Opis projekta

Predložena inicijativa treba da pruži podršku uključivanju nacionalnih prioriteta iz oblasti migracija i razvoja i populacione politike u razvojne planove na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na unutrašnje migracije mladih.

Cilj projekta se sastoji iz dve komponente.

Status projekta: 
Oblast projekta: 

Asistirani dobrovoljni povratak iz Švajcarske

Švajcarska savezna kancelarija za migracije (FOM) pruža operativne informacije i donosi konačne odluke o individualnoj pomoći pri reintegraciji koja će biti pružena povratniku. Beogradska kancelarija IOM-a počela je rad sa povratnicima iz Švajcarske sredinom 2002. godine, a program i dalje teče. Ukupan broj predmeta koje je kancelarija IOM-a Od sredine 2002. do decembra 2011. godine, kancelarija IOM-a je obradila 221 slučaj ili 530 lica.

Status projekta: