Zahtev za dostavljanje ponuda - PRODUŽEN ROK


Tags: 
RFQ, 027/MADAD/CON/2019

U okviru projekta “EU podrška Srbiji i bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbegličkom krizom na Balkanskoj ruti”, koji finansira Evropska Unija, IOM poziva zainteresovana pravna lica da dostave ponude za nabavku i instalaciju alternativnog izvora napajanja za Prihvatni centar za iregularne migrante Dimitrovgrad.  Ponude dostaviti u skladu sa specifikacijom koja se može preuzeti po zahtevu.

Mesto isporuke:   Prihvatni centar za iregularne migrante, Centar granične policije, Dimitrovgrad.

Zahtev za preuzimanje dokumentacije poslati mejlom sa naslovom “027/MADAD/CON/2019” na memorandumu u elektronskoj formi na adresu iombeograd@iom.int.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti na navedenu adresu do 12.08.2019 20.08.2019 26.08.2019 30.08.2019 09.09.2019, do 16:00 po lokalnom vremenu, zakasnele ponude neće biti prihvaćene.


RFQ published: 05/08/2019
RFQ extension published: 14/08/2019
RFQ extension published: 22/08/2019
RFQ extension published: 28/08/2019
European Union Support to Migration Management in the Republic of Serbia