Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji


Period implementacije: 
2018 - 2019.
Donatori: 
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Opis projekta

Cilj projekta je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programe podrške u zajednicama. Stoga je projekat usredsređen na jačanje institucionalnih kapaciteta i veću sistemsku dostupnost specijalizovanim psiho-socijalnim uslugama. Projekat je usmeren i na različite programe podrške migrantima koji angažuju resurse zajednice, čime bi se omogućio pristup migranata unapređenoj psiho-socijalnoj zaštiti, koja je dostupna i prilagođena njihovim potrebama.

Projektne aktivnosti

 • Kreiranje, akreditacija i sprovođenje programa za usluge psihosocijalne podrške u ustanovama socijalne zaštite (PSS) sa odgovarajućim kompetencijama;
 • Formiranje timova za zaštitu migranata na pet lokacija koji će obuhvatati dva savetnika za socijalnu zaštitu i prevodioca. Timovi će pružati psihosocijalnu podršku i savetovanje migrantima u potrebi uključujući upućivanje na odgovarajuće usluge i imati pristup supervizijskoj podršci;
 • Kreiranje i objavljivanje poziva za podnošenje predloga organizacija civilnog društva i omladine za povećanje dostupnosti socijalnih usluga i programa podrške migrantima koje pružaju partnerstva i akteri lokalne zajednice;
 • Organizovanje obuke za zaposlene u prihvatnim i centrima za azil i domovima za decu.

Očekivani rezultati

 • Pružaoci usluga socijalne zaštite u lokalnim sredinama koriste unapređen psiho-socijalni program za migrante kojima je potrebna podrška:
  • Poboljšane kompetencije socijalnih radnika u pet opština za pružanje psihosocijalne podrške migrantima;
  • Pružena psihosocijalna podrška i savetovanje.
 • Proširen i diverzifikovan dijapazon usluga zaštite migranata kroz partnerstva u lokalnim zajednicama:
  • Socijalne usluge dostupne u zajednici migrantima u ranjivom položaju, uključujući maloletnike bez pratnje, kroz partnerstva sa civilnim društvom;
  • Programi podrške kreirani u lokalnoj zajednici i dostupni migrantskoj populaciji;
  • Olakšana razmena dobrih praksi kroz razmenu eksperata iz Švajcarske za obuku o zaštiti dece.

POVEZANE STRANICE


Status projekta: 
Tekući
Oblast projekta: 
SDC - SR - IOM Logo
IOM publikacije: