Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji


Period implementacije: 
1. jun 2018 – 31. mart 2019.
Donatori: 
Britanska ambasada u Beogradu

Drugu fazu projekta „Podrška jačanju upravljanja migracijama i azilom u Republici Srbiji“ sprovodi od 1. juna 2018. Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a finansira Britanska ambasada u Srbiji sa GBP 224.725. Budući da su u okviru prethodne faze projekta ostvareni očekivano dobri rezultati i da su uvažene utvrđene potrebe, nastavlja se sa razvojem kapaciteta za podršku u svakodnevnoj praksi i primenu novousvojenih zakona u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Kako je na nacionalnom nivou usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU prepoznato kao prioritet, a visoko mesto zauzima i potreba da se ulaže u izgradnju kapaciteta različitih institucija – posebno Komesarijat za izbeglice i migracije (KIRS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) – kao i u razvoj međusektorskih partnerstava, naglasak je stavljen na unapređenje znanja i veština široke grupe aktera za primenu novousvojenih propisa u oblasti migracija i azila (Zakon o azilu i privremenoj zaštiti i Zakon o strancima), kao i na dalji razvoj ključnih nacionalnih kapaciteta za istraživanja i obuku u sklopu Trening centra za migracije (TCM).

U fokusu projekta je jačanje kapaciteta različitih aktera koji učestvuju u postupku azila, da razumeju nove zakone i da ih primenjuju u skladu sa međunarodnim standardima i standardima EU; harmonizacija nacionalne prakse u domenu azila sa novousvojenim zakonskim okvirima i međunarodnim standardima; osposobljavanje zaposlenih u Kancelariji za azil za kvalitetnije vođenje slučajeva; razvoj instrumenata koji treba da služe kao podrška u svakodnevnoj praksi (Priručnik i onlajn-kurs o međunarodnim i evropskim standardima u oblasti azila i migracija i njihovoj primeni i relevantnosti u Republici Srbiji).

Takođe, projekat će doprineti daljem razvoju Trening centra za migracije. Predviđeno je uspostavljanje i edukacija grupe trenera koji će unapređivati kapacitete pružalaca usluga u okviru prihvatnih centara i pružanje podrške u daljem organizacionom razvoju Trening centra za migracije, kojim upravlja KIRS.


Status projekta: 
Završen
Oblast projekta: