Podrška upravljanju informacijama, komunikacijama i kapacitetima za planiranje pri upravljanju migracijama u Srbiji


Period implementacije: 
26. oktobar 2017 - 26. oktobar 2018. godine
Project Partners: 
Komesarijat za izbeglice i migracije (KIRS)
Donatori: 
Evropska unija

Uvod: Po zvaničnom zatvaranju takozvane balkanske rute od sredine 2015. godine do početka 2016.godine više od 700.000 migranata je prošlo kroz Republiku Srbiju na putu ka zemljama Zapadne evrope. Period zadržavanja migranata u Srbiji se produžio, u nekim slučajevima na više od godinu dana, nakon zatvaranja balkanske rute.

U januaru 2017. godine registrovano je 4.000 migranta smeštenih u prihvatnim i centrima za azil. Takva situacija zahteva drugačiji odgovor institucija, međunarodnih i nevladinih aktera u upravljanju migracijama. U tom svetlu, misija projekta je da pomogne Vladi Republike Srbije kako bi odgovorila dinamičnim izazovima upravljanja migracijama.

Opšti cilj projekta: sveobuhvatni cilj je da olakša veću koordinaciju odgovora na izazove upravljanja migracijama u Srbiji i da osigura poštovanje, redovno praćenje i unapređivanje standarda kada je reč o  predviđenoj pomoći i zaštiti migranata i izbeglica.

Posebni ciljevi:

  • jačanje mehanizama praćenja, upravljanja informacijama i kapaciteta za planiranje KIRS-a;
  • unapređenje mehanizama koordinacije i upravljanja u prihvatnim centrima u skladu sa okvirnim instrukcijama Evropske kancelarije za podršku azilu (EASO), uključujući i jačanje kapaciteta KIRS-ovog osoblja u prihvatnim centrima;
  • jačanje kapaciteta KIRS-ovih timova na terenu u radu sa migrantima I izbeglicama po pitanju boljeg razumevanja zaštite, rodnosti i potreba korisnika, sa posebnim fokusom na ranjive grupe;
  • unapređenje pružanja informacija migrantima i izbeglicama, kao i bolja informisanost o efektima pomoći koju Evropska unija (EU) i Vlada Republike Srbije pružaju migrantima i izbeglicama.

Planirane aktivnosti u Srbiji:

  • uspostavljanje Odeljenja za upravljanje podacima u okviru KIRS-ove kancelarije u Beogradu;
  • opremanje prihvatnih i centara za azil, kao i centralne kancelarije potrebnom informacionom tehnologijom (opremom i softverom), kao i sredstvima potrebnim za evaluaciju i monitoring;
  • organizovanje obuka za prikupljanje podataka, procene potreba i troškova, kao i izveštavanje za osoblje na terenu;
  • razvoj i primena mera komunikacije sa ciljem boljeg protoka infromacija između KIRS-a i timova na terenu, kao i partnera;
  • organizacija događaja za javnost i medije u prihvatnim centrima.

Status projekta: 
Završen
Oblast projekta: