Otvorene zajednice – uspešne zajednice


Period implementacije: 
1. avgust 2017 – 31. januar 2019 (IOM komponenta)
Project Partners: 
UNDP, WHO, UNOPS. Partneri iz državnih institucija: Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za evropske integracije.
Donatori: 
Evropska unija

Otvorene zajednice – uspešne zajednice

Podrška Evropske unije u pružanju zdravstvenih, opštih i socijalnih usluga u opštinama sa migrantskom/izbegličkom populacijom

 

Uvod: Tokom 2015. godine, Srbija se suočila sa velikim prilivom izbeglica i migranata. Do zatvaranja zapadno-balkanske rute početkom marta 2016. više od 700.000 njih je prošlo kroz Srbiju na svom putu ka Zapadnoj Evropi.

Kao posledica toga, broj izbeglica i migranata sa produženim boravkom u Srbiji dosegao je gotovo 8.000 u početkom 2017. godine. Trenutno oko 4.000  migranata/izbeglica boravi u 18 prihvatnih i centara za azil u Srbiji. Partnerske organizacije UN-a (UNDP, WHO, UNOPS i IOM) kreirale su projekat pod nazivom “Otvorene zajednice – uspešne zajednice” u saradnji sa ciljnim grupama, koji se oslanja na nalaze sa terena i utvrđivanje potreba na lokalnom i nacionalnom nivou.

Projekat će biti realizovan u 17 opština u Srbiji: Vranje, Pirot, Šid, Tutin, Subotica, Kikinda, Preševo, Dimitrovgrad, Kanjiža, Lajkovac, Bela Palanka, Obrenovac, Bujanovac, Sjenica, Bosilegrad, Sombor. Loznica i Beograd.

Opšti cilj projekta: razvoj, podsticanje multikulturalnosti i razumevanja za probleme migranata/izbeglica, u opštinama u kojima su smešteni u Srbiji. Projekat će jačati duh multikulturalnosti i prihvatanja u zajednici i unapređivati opšte, zdravstvene i socijalne usluge na lokalnom nivou.

 

Posebni ciljevi projekta:

  • Poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti sistema zdravstvene zaštite i usluga u ciljanim opštinama kako bi se unapredio kvalitet tretman migranata i drugih ranjivih grupa;
  • Poboljšanje infrastrukture i usluga u opštinama koje su pod uticajem povećanog priliva migranata;
  • Pružanje podrške koheziji unutar zajednica, međukulturalnoj razmeni i protoku informacija u cilju bolje integracije migranata/izbeglica u ciljanim opštinama.

 

Aktivnosti IOM-a:

  • Održavanje niza diskusija sa migrantima, pružaocima usluga, prijemnom osoblju u sklopu fokus grupa sa ciljem identifikovanja njihovih potreba, iskustva, tema i aktivnosti koje bi olakšale međukulturalni dijalog;
  • Organizacija interaktivnih, međukulturalnih dana za migrante/izbeglice u različitim formatima i na različite teme (npr. zajednički kulturni, sportski, obrazovni događaji, okupljanja, aktivnosti, radionice);
  • Organizacija obuka i radionica za pružaoce usluga iz državnih i lokalnih institucija u pružanju pomoći migrantima, razvijanju kulturološke osetljivosti i upravljanju stresom;

Priprema i realizacija nacionalnih i lokalnih informativnih kampanja.


Status projekta: 
Završen
Oblast projekta: