Jačanje kapaciteta institucija u odgovoru na izazove iregularnih migracija u Srbiji


Period implementacije: 
1 Septembar 2015 – 28 Februar 2017
Donatori: 
Razvojni fond IOM-a

Projekat koji se od septembra 2015. godine sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a finansira ga Fond za razvoj Međunarodne organizacije za migracije (IDF) sredstvima od USD 130,000.  Budući da je veliko povećanje broja iregularnih migranata stvorilo dodatni pritisak na institucije koje su pružaoci usluga u ovoj oblasti, naročito onih koje se odnose na prihvat, staranje i smeštaj migranata, ovaj projekat doprinosi povećanju kapaciteta efikasnog i uslugama orjentisanog centra za smeštaj iregularnih migranata u Srbiji putem sprovođenja dve komponente projekta:

  • Podrška Upravi granične policije i Prihvatilištu za strance u slučaju povećanog priliva migranata – koja podrazumeva procenu postojećih kapaciteta i resursa, kao i izradu pokazatelja potreba i standardnih operativnih procedura za državne organe kojima bi se povećala pripremljenost u slučaju priliva velikog broja iregularnih migranata. Dodatno,  znanja i veštine pripadnika granične policije u obezbeđivanju adekvatne pomoći I podrške migrantima sa specifičnim fokusom na ugrožene grupe se uvećavaju putem obuka iz oblasti humanitarnog upravljanja granicom. Pored toga, planirano je i adekvatno informisanje migranata putem materijala koji će opisivati usluge koje im stoje na raspolaganju.
  • Izrada Nacionalne strategije za suprotstavljanje iregularnim migracijama, putem izrade nacrta samog teksta Strategije i Akcionog plana za njeno sprovođenje i transponovanja identifikovanih ciljeva iz Akcionog plana za poglavlje 24 u procesu harmonizacije srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Status projekta: 
Završen
IOM publikacije: 
AttachmentSize
PDF icon Humanitarno upravljanje granicom7.96 MB