Migracije i razvoj u Srbiji

Poslednjih godina se menja poimanje složenog odnosa migracija i razvoja, sa inicijativama koje dolaze iz naučnih i političkih krugova da se migracije sveobuhvatno sagledaju u funkciji razvoja svih zemalja uključenih u migratorni lanac. Ujedinjene nacije su prvo indirektno uključile migracije u osmi milenijumski cilj razvoja za 21. vek koji je definisan kao razvijanje partnerstva u svetu u cilju razvoja. Pored toga, UN su direktno podržale ovaj koncept formiranjem Svetske komisije za međunarodne migracije 2003. godine, organizovanjem Prvog i Drugog dijaloga o migracijama i razvoju 2006. i 2013. i kreiranjem Svetskog foruma o migracijama i razvoju 2007. godine.

Prepoznavanje migracija kao razvojnog instrumenta je dovelo do stvaranja konsenzusa o potrebi uključivanja migracionog fenomena u razvojne agende, strategije i planove na globalnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Integracija migracija u bitna dokumenta za ekonomski rast i razvojne inicijative je neophodna i u svetu koji se razvija i u razvijenom svetu, odnosno ona je važna kako za zemlje porekla tako i za zemlje prijema migranata. Širi koncept o međuzavisnosti migracija i razvoja je sastavni deo i nove razvojne agende UN Transformišući naš svet: Agenda za održivi razvoj do 2030. i većeg broja njenih ciljeva.

Studija Migracije i razvoj u Srbiji je nastala kao deo globalnog projekta Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije namenjenog podršci nacionalnim vladama i njihovim partnerima u: unapređenju registracije, praćenja i obrade podataka o migracijama; boljem korišćenju humanih potencijala migracija; kao i usmeravanju upravljanja migracijama ka povećanju nacionalnih razvojnih kapaciteta, uz smanjenje rizika za same migrante, njihove porodice i zajednice porekla/destinacije. Projekat treba da da odgovore vezane za efikasnije upravljanje spoljnim migracijama, sa specijalnim fokusom na razvoj i ljudska prava. Ovaj četvorogodišnji projekat se sprovodi u osam zemalja, među kojima je i Srbija, u periodu od 2014. do 2018. godine. IOM projekat implementira u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, a finansijski ga podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.


Autori publikacije: 
Rašević Mirjana
Godina publikovanja: 
2016
Kategorija projekta: 
Migracije i Razvoj
Pregled fajla: 
Migration and Development in Serbia