Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina

Izveštaj o uticaju obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina napisan je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo je 2014. godine usvojilo Akcioni plan kojim je predviđeno da se utvde činjenice u vezi sa obrazovanjem nacionalnih manjina, odnosno obrazovanjem na jezicima nacionalnih manjina i da se na osnovu toga osmisli i utvrdi akcioni plan za unapređenje obrazovanja nacionalnih manjina na svim nivoima.

Pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje na maternjim jezicima uređeno je Ustavom Republke Srbije, zakonima kojima je uređen položaj nacionalnih manjina i njihovih manjinskih samouprava i zakonima i propisima kojima je uređen vaspitno obrazovni rad na različitim nivoima obrazovanja i druga pitanja od značaja za obrazovanje nacionalnih manjina.


Autori publikacije: 
Dr Goran Bašić
Godina publikovanja: 
2015
Kategorija projekta: 
Migracije i Razvoj
Pregled fajla: 
Uticaj obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina na spoljašnje i unutrašnje migracije pripadnika nacionalnih manjina