Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade

Studija pod ovim naslovom nastala je kao deo globalnog projekta Međunarodne organizacije za migracije (International Organization for Migration (IOM)) „Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije“ (2014–2018), namenjenog podršci nacionalnim vladama i njihovim partnerima u: 1) unapređenju registracije, praćenju i obradi podataka o migracijama; 2) boljem korišćenju humanih potencijala migracija; i 3) usmeravanju upravljanja migracijama ka povećanju nacionalnih razvojnih kapaciteta, uz smanjenje rizika za same migrante, njihove porodice i zajednice porekla/destinacije.

Upravljanje migracijama mlade populacije postavljeno je kao prioritetni cilj ove studije. Prilikom izrade studije istraživački tim je, kao prvo, mapirao postojeće izvore podataka o migracijama, zatim ocenio njihov kvalitet sa stanovišta dostupnosti, pouzdanosti, obuhvatnosti i uporedivosti, a u poslednjem delu, u okviru preporuka, predložio mere za unapređenje metodologije redovnog monitoringa migracija, posebno na lokalnom nivou. Kao drugo, na osnovu postojećih baza kvantitavne i kvalitativne empirijske evidencije (zvanične statistike, Eurostata (Generalnog direktorata Evropske komisije za statistiku), migracionih profila, empirijskih istraživanja) sprovedena je desk analiza, kao i sekundarna analiza drugih, srodnih istraživanja, radi sticanja što potpunijeg uvida u migracione tokove – uključujući i azilantska kretanja državljana srpskog porekla u inostranstvu, zatim povratnika iz inostranstva, mladih, itd., a sve sa ciljem postizanja dubinskog opisa, razumevanja, uočavanja i tumačenja trendova, uzroka i obrazaca migracija – posebno mladih građana Srbije.


Autori publikacije: 
Mirjana Bobić, Milica Vesković Anđelković, Vlasta Kokotović Kanazir
Godina publikovanja: 
2015
Kategorija projekta: 
Migracije i Razvoj
Pregled fajla: 
Studija o spoljnim i unutrašnjim migracijama građana Srbije sa posebnim osvrtom na mlade