News
Local

Više od 100 učesnika uzelo je učešće na godišnjem sastanku Lokalnih timova za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima

Više od 100 učesnika iz relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva uzelo je učešće na godišnjem sastanku Lokalnih timova za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima koji je održan 15. decembra 2021 godine preko Zoom platforme. Sastanak je bio posvećen mapiranju izazova koji su Lokalni timovi u borbi protiv trgovine ljudima imali tokom pandemije, kao i obećavajućim preksama i mehanizmima za njihovo prevazilaženje.

Sastanak je organizovan u sklopu projekta Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pod nazivom “Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji” koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a uz podršku Švajcarske konfederacije.

Diskusiju je koncipirala i moderirala Jelena Hrnjak, programska menadžerka NVO Atina u pravcu prepoznavanja efikasnih odgovora na trgovinu ljudima u periodu pandemije, otkrivanja raspoloživih resursa za poboljšanje sistema zaštite žrtava, kao i kreiranje preporuka za podsticanje decentralizacije i širu primenu dobrih praksi u prevazilaženju izazova.

Prisutnima su se u ime donatora i organizatora obratile Jovana Mihajlović, koordinatorka programa za migracije i zapošljavanje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, i Jelena Ribać, menadžerka projekta IOM-a u Srbiji.

Rezultati u borbi protiv trgovine ljudima u prethodnoj godini predstavili su Mitar Đurašković, rukovodilac Kancelarije  za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, pri Direkciji policiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Miroslav Jovanović, rukovodilac Službe za koordinaciju zaštite u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta predstavila je predviđene izmene i dopune zakona o Zaštitniku građana u delu koji se odnosi na trgovinu ljudima, odnosno formiranje instituta Nacionalnog izvestioca za ova pitanja u okviru ovog nezavisnog državnog organa.

Zamenica višeg javnog tužioca Pančeva, Olivere Sekulić Šošdean i advokatica Tijana Kostić predstavile su dva primera koja su promenila sudsku praksu u Srbiji u periodu pandemije: dvadesetogodišnju kaznu za trgovinu ljudima (jedna od najvećih izrečenih u ovoj oblasti), i presudu Ustavnog suda o naknadi nematerijalne štete žrtvi trgovine ljudima.

Milja Krivokuća, predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Mirjana Majstorović, predstavnica Saveta Evrope, predstavile su aktivnosti posvećene problemu trgovine decom u sferi obrazovanja, uključujući revidiranje liste indikatora za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima za sistem obrazovanja, i njihovu upotrebu na lokalnom nivou. Vesna Vajs, direktorica škole „Ištvan Sečenji“ i predstavnica Lokalnog tima u Subotici predstavila je kao primer dobre prakse način na koji se ova škola bavi edukacijom i prevencijom trgovine decom u ovom gradu.

Sastanak je ocenjen kao veoma koristan od strane učesnica i učesnika jer je omogućio razmenu važnih informacija o aktuelnim dešavanjima i izazovima u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, pristupu pravima i zaštiti žrtava. Uvid u različite prakse i pozitivne primere u lokalnim odgovorima na ove izazove dali su smernice i preporuke za dalji rad lokalnih timova, kao i preporuke za bolji rad svih aktera na lokalnom i na nacionalnom nivou.