Završeni Projekti

Zajednički program UN „Podrška nacionalnim naporima za promovisanje zapošljavanja mladih i upravljanje migracijama" (YEM)

Zajednički program YEM bio je usmeren na podršku centralnim i lokalnim institucijama u sprovođenju politike i operativnih mera za povećanje zaposlenosti mladih u Srbiji i smanjenje negativnog uticaja povratka i ilegalnih migracija. Program YEM zajednički su realizovali IOM, ILO, UNDP i UNICEF u saradnji s državnim institucijama koje se bave i problematikom mladih, zapošljavanjem, migracijama i socijalnom politikom.

Status projekta: 

Migracije za razvoj na Zapadnom Balkanu (MIDWEB)

Ovaj projekat je u saglasnosti sa prethodnim inicijativama koje su sprovodili Evropska komisija, IOM i drugi akteri, a cilj mu je bio da se informišu potencijalni migranti sa Zapadnog Balkana o zakonitim mogućnostima u vezi s migracijama na tržištu rada EU, kao i da se omogući povratak i uspešna reintegracija kvalifikovanih migranata u njihove zemlje porekla.

Status projekta: 

Zajednički projekat UN: Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD)

U okviru zajedničkog programa PBILD, koji je usmeren na inkluzivni i održivi razvoj u Južnoj Srbiji, cilj komponente koju je sprovodio IOM bio je izgradnja kapaciteta u lokalnim zajednicama kroz obuku u oblasti prevencije i rešavanja konflikta. Tokom 2010. i 2011. godine, IOM je pružao podršku za dalji razvoj kapaciteta lokalnih stručnjaka, i obuku za sticanje veština u oblasti komunikacije i pregovaranja, kao i za rad na polju rešavanja konflikta. U izradi kurikuluma obuke, posebna pažnja bila je usmerena na međuetnička pitanja.

Status projekta: 

Koreni i lavirinti: Podrška međuetničkom dijalogu mladih i aktivizmu u Sandžaku i Južnoj Srbiji

Cilj ovog projekat je da doprinese boljoj društvenoj i kulturnoj integraciji, preveniranju konflikta i međuetnićkom dijalogu u regionima Južne i Zapadne Srbije. Projekat je usmeren na jačanje kapaciteta u 8 kancelarija za mlade u oblasti prevencije i medijacije, kao i promovisanja međukulturnog dijaloga, ali i jačanja omladinskih mreža i aktviranja mladih u realizaciji projekata manjeg obima. Da bi se ostvarili planirani rezultati, projekat je sproveden u partnerstvu s Ministarstvom omladine i sporta kao i sa osam loklanih kancelarija za mlade u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji.

Status projekta: 

Projekat privremenog povratka kvalifikovanih državljana: Doprinos rekonstrukciji i razvoju Avganistana, Bosne i Hercegovine, Kosovo/UNSC 1244, Crne Gore, Srbije, Sijera Leone i Sudana (TQRN)

Cilj projekta TRQN bio je da se pomogne posleratna obnova i razvoj u Avganistanu, Sudanu, Sijera Leoneu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, i na Kosovu/UNSC 1244) u skladu sa integrisanim pristupom Vlade Holandije prema migracijama i razvoju sa ukupnim budžetom od 2.2 miliona evra.

Status projekta: 

Migracije, doznake i finansiranje razvoja (SECO)

IOM je zajedno sa Švajcarskim Forumom za migracije i populacione studije (SFM) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) sproveo devetomesečno istraživanje (decembar 2005. do jula 2006. godine) o transakcijama doznaka srpske dijaspore iz Švajcarske. Ovo istraživanje finansirala je Švajcarska vlada, odnosno Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) s ukupnim budžetom od 100.000 američkih dolara.

Status projekta: